Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Odkupiciela

Twoje pragnienie, by nas odkupić zrodziło się z miłości!

Bóg ofiaruje grzesznemu człowiekowi nowy dar  miłości.

Św. Alfons napisał: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Jak bardzo winniśmy cenić sobie ten dar ojcowskich rąk! Czy wiesz czym nas obdarował? Swoim własnym Synem! Nie wystarczyło Mu, że powierzył nam wszystkie dobra tej ziemi, lecz zechciał dać siebie samego w Osobie Słowa Wcielonego. Przedwieczny Ojciec, dając nam swego Syna jako naszego Odkupiciela, dał nam najsilniejszy motyw ufności w Jego miłosierdzie. W ten sposób najpełniej okazał swe pragnienie dobra dla nas oraz ogrom Jego miłości. Dając nam Syna, nie może dać nam już nic więcej” (Via della salute).

 

Dzień pierwszy – “PRAGNĘ!” – 12 LIPCA

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
„Pragnę” (19, 28).

Synu miłości, Człowiecze-Boże, moja miłości! Twoje pragnienie zrodziło się z prawdziwej miłości, z ognia miłości miłosiernej. W sposób doskonały dokonałeś dzieła odkupienia. W całkowitej uległości Bożej Woli, uczyniłeś wszystko, co zostało Ci zadane, wypełniłeś dokładnie to, co opowiadali o Tobie prorocy, co ustanowił twój Bóg Ojciec. Na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili, a twoje dzieło zbawcze zostało dopełnione zbawczymi dziełami wszystkich dusz, które zobowiązane są do tego, aby przez swe dobre i święte życie zjednoczyć się z owocami i zasługami twej męki i śmierci. Bez tego złączenia bezowocnym byłoby wszystko, co Ty z miłości, uczyniłeś dla naszego zbawienia.
Jakże wielkie i bolesne było twoje pragnienie, gdy widziałeś liczne dusze, które runęły w przepaść piekła w własnej winy. Próżne dla nich okazało się twoje cierpienie, bo zabrakło w ich życiu dobrych czynów, współpracy z twoją męką i śmiercią. Na skutek tego niezliczone dusze zagubiły się, odrzucając twe cierpienie, drogocenną krew i bolesną śmierć; zatraciły się z własnej winy i złej woli. Te nieszczęśliwe dusze rozbudziły w twym miłującym krwawiącym Sercu pragnienie palące jak okrutna, bezkresna rana. Jeśliby trzeba było jeszcze raz cierpieć i umierać na okrutnym i jeszcze bardziej gorzkim krzyżu, wybrałbyś go, by ugasić pragnienie Twego miłującego serca i zobaczyć zbawienie dusz. Lecz i to nie byłoby dla nich pomocą, gdyż w zatwardziałości swej woli, one same chciały się zatracić. Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

Dzień drugi, 13 LIPCA

– Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Córko pragnę, abyś nie miała już żadnego innego pragnienia ani chcenia, jak tylko absolutne pragnienie mojej woli. Nie pragnij już niczego dla twojego duchowego i doczesnego pożytku. I choć będziesz żyła ty, Ja – panując całkowicie nad twoim sercem – będę żył jako jedyne życie twojego życia. Dlatego pozostaw mojej opatrzności i oddaj do mojej dyspozycji twoją wolną wolę, w chceniu i niechceniu. Uczyń z niej echo mojej woli. Jeśli spodobałoby Mi się powiedzieć do ciebie: krzyż, odpowiadaj twoją wolą: krzyż; jeśli powiadam: upokorzenie, wzgarda, bądź moim echem i mów: wzgarda; jeśli mówię: pocałuj Mnie pocałunkiem słodkiej jedności, Ty, najsłodszym echem miłości, powiedz Mi: pocałuj mnie.Wiedz, że moja miłość jest czysta i dlatego pragnie posiadać całe twoje serce.

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

Dzień trzeci, 14 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Jest moim pragnieniem, córko, abym nigdy nie znalazł cię z innymi, lecz tylko ze Mną, twoim jedynym i wyłącznym Dobrem. Dlatego staraj się żyć zapominając, na ile tylko możesz, o wszystkich ziemskich sprawach. I nie zatrzymuj swych myśli na tym, co stworzenia robią, mówią czy myślą; ani na tym, czy cię kochają, czy cię potępiają, czy też krytykują. Czego wśród nich szukasz, jeśli nie zaspokojenia miłości własnej? Tylko Ja jestem ci niezbędny w czasie i w wieczności. Żyj ze stworzeniami, ale jednocześnie z dala od nich samych, od ich intryg i interesów. Troszcz się tylko o dobro ich dusz, nie zniżając się do niczego innego. (R 3, str. 49)

W świecie nie szukaj satysfakcji ani żadnego uczucia. Czyń tak, jakbym tylko ja istniał dla ciebie. Nie szukaj zaspokojenia swoich zachcianek, czy to poprzez okazywany ci szacunek, czy poprzez miłość jakiegokolwiek człowieka, bo to wszystko nie jest niczym innym, jak tylko pragnieniem, abyś ty żyła w sercach innych a inni w twoim. Wtedy twój duch poniża się jak w dziecinnych zabawach, a cierpi na tym twoja wolność i czystość.(R 8, str. 92)

Taka właśnie musi być twoja zazdrość o Mnie.(R 3, str. 49)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do życia;
spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki radowali się
owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen

Dzień czwarty, 15 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Córko, musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe; redukując wszystko do jednej rzeczy – w miłości i czystej prawości będziesz tylko dla Mnie, jedynego twojego celu, w każdej, nawet najmniejszej myśli, słowie i działaniu. Na tym właśnie polega życie ludzi doskonałych. Dlatego też zanim pouczyłem cię o tej zasadzie dobra, moimi dyspozycjami przygotowałem cię w pokorze, poprzez pokusy i walki, abyś doświadczając swojej biedy poznała jaśniej siebie samą, a potem wszystko uważała za łaskę mojego miłosierdzia, tylko Mnie przypisując wszystkie twoje dobra. Córko, pragnę abyś Mnie kochała. (R 8, str. 88)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Odkupicielem świata i przez
Niego litościwie przywróciłeś nas do życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki radowali
się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen

Dzień piąty, 16 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Kochaj mnie. Niech ci nie będzie przykro, jeśli będą tobą gardzić lub jeśli spotkasz się ze sprzeciwem. Pamiętaj, że to właśnie jest moim upodobaniem. Mnie tylko kochaj i nie troszcz się o nic innego. Wiedz, że moich słów nie może przeniknąć ludzki rozum, ani twój, ani żadnej innej istoty na świecie. Ty już otrzymałaś trzy radości: czystą miłość, pogardę i krzyż. Czy chciałabyś się cieszyć jej owocami inaczej, niż Ja to czyniłem na ziemi? To właśnie są moje skarby, których udzielam wybranym przeze Mnie. Nie myśl więc już więcej o sobie samej. Nie należysz już bowiem do siebie. A przystępując do stołu eucharystycznego, przyjmij Mnie w tym akcie śmierci swoich zmysłów i siebie samej, abym tylko Ja żył w tobie, będąc życiem twojego ducha. (R 6, str. 71)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

Dzień szósty, 17 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Córko, przypatrz się, czy twoje pragnienie świętości, posiadania Boga i jedności z Nim, jest równe pragnieniu twojej Matki. Proś Ją, abyś była zdolna do usunięcia ze swego życia tego, co czyni cię zimną w służbie Panu. Proś, aby Ona sama udzieliła ci części swoich czystych pragnień zjednoczenia się z Bogiem. Maryja pragnęła posiadać Boga, lecz nie tylko w sobie i dla siebie. Jej
pragnieniem było, aby całe stworzenie Go posiadało, a pośród wielu również ty. Ona gorąco pragnie, abyś i ty cała należała do Jej Boga, dlatego chce cię z Nim zjednoczyć.
Medytacje na Adwent , str.59

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

Dzień siódmy, 18 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Córko, pragnij widzieć siebie samą na krzyżu wraz ze Mną, ukrzyżowawszy w sobie miłość własną, pragnienie czci i przyjemności. Tak bowiem mocno obejmiesz Mnie, twoje najwyższe Dobro, jak mocno obejmujesz krzyż, który Ja wziąłem na ramiona, czyli jeśli znienawidzisz miłość własną i potępisz wraz ze Mną każde upodobanie w złu po to, aby zjednoczyć się ze swoim jedynym
Dobrem. Doceń więc wartość skarbu, który ci odkrywam w krzyżu; tu zawiera się wieczna chwała. Moi słudzy, prawdziwi i wierni, płakali i wzdychali dzień i noc, abym ich uczynił godnymi mojego Królestwa krzyża. A ty co uczynisz za tyle dobrodziejstw, którymi cię obdarzam? Za swoje grzechy nie zasłużyłaś na te skarby, które ci odkrywam. Dziękuj Mi więc za to wielkie dobro i zawsze pamiętaj, że twoja dusza nie zasługuje na skarby mojego Królestwa krzyża. To owoc, który Ja ofiaruję tylko moim przyjaciołom. (R 8, str. 86)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do
życia; spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko i na wieki
radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen

Dzień ósmy, 19 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Jezus pragnie:
Córko, jeśli chcesz naprawdę posiadać wolność i niezachwianą pogodę ducha, tak aby nic nie zdołało cię zaniepokoić na tej dolinie łez, żyj gorącym pragnieniem dostąpienia największego cierpienia na tym wygnaniu, doświadczając wszelkiej udręki: choroby, zmartwienia, opuszczenia, ubóstwa, pokusy, zniesławienia, prześladowania, kpin, szyderstw, podłości, wzgardy. Tak jakby na świecie ludzie byli tylko po to, aby gnębić cię każdym rodzajem bólu i utrapienia. Tym pragnieniem musisz karmić swojego ducha z miłości do Mnie, abyś stała się moim podobieństwem. Tym właśnie pragnieniem rozpalaj swą duszę dniem i nocą. Pokarmem twoim niech będzie miłość. A kiedy dotrzesz do ostatecznej twej ojczyzny, zobaczysz, że tam jest prawdziwa rozkosz i prawdziwy odpoczynek w moim wiecznym szczęściu. I chociaż jeszcze jesteś pielgrzymem, możesz tego doświadczyć na miarę twych zdolności. Jakiekolwiek bowiem będą, krzyż, zmartwienia i udręki, którymi będziesz doświadczana, próbowana i oczyszczana przeze Mnie, twojego Pana, dla większego twojego dobra, zawsze będą one mniejsze od cierpienia, które pragniesz znosić, aby stać się podobną do twego Pierwowzoru (Oryginału) i zawsze będą mniejsze od tego głodu, który miłość i pragnienie rodzą w twoim duchu. Trawiona tą miłością, będziesz doświadczać bólu, nie czując się godną tego najwyższego stopnia cierpienia, ale
dzięki niej każde cierpienie wydawać ci się będzie niczym. (R 9, str. 110 -111)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Odkupicielem świata i
przez Niego litościwie przywróciłeś nas do życia; spraw, abyśmy rozważając
Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade
wszystko i na wieki radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W. Amen

Dzień dziewiąty, 20 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)

Panie, dziś pragniemy odpowiedzieć z hojnością na Twoje pragnienia i prosić Cię gorąco o łaskę dojścia do modlitwy pragnienia, która stała się udziałem Marii Celeste Crostarosy:

Pragnęłam, zadręczałam się, płakałam, że ludzie przeszkadzają w objawieniu się chwały Pana. Ale jakże jestem ślepa! Powinnam przecież pragnąć, aby najpierw we mnie został On uwielbiony! Teraz jest już inaczej. Pójdę za Nim, uwielbię Go we mnie samej, a On będzie szczęśliwy (…) Dlatego też od tej chwili jedynym przedmiotem moich pragnień chcę uczynić Jezusa Ukrzyżowanego, świętą Ewangelię i świętą Wiarę. Z całych sił chcę odcisnąć je w moim sercu i od tej pory niech staną się one przewodnikiem, normą i pewnością mojego życia. Ze wszystkich sił , dniem i nocą, nad nimi będę rozważać, bo jest to najpewniejsza droga do nieba. Całym sercem pragnę osiągnąć mój ostateczny cel, którym jest złączenie się z moim jedynym i najwyższym Dobrem oraz podobanie się tylko Jemu. (List z dnia 20 kwietnia 1733 r.)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Odkupicielem świata i
przez Niego litościwie przywróciłeś nas do życia; spraw, abyśmy rozważając
Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade
wszystko i na wieki radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W. Amen